Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30362
Title: Tính độc lập của kiểm sát viên trong tố tụng hình sự
Authors: Trịnh Minh Tân
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Kiểm sát viên
Tố tụng hình sự
Tính độc lập
Abstract: Tính độc lập của kiểm sát viên là quyền chủ động tiến hành các hoạt động tác nghiệp nằm trong khuôn khổ quy định của pháp luật về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của kiểm sát viên trong các giai đoạn của tố tụng hình sự.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 70 - 72,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 6(230)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 70_TINHDOCLAPCUAKIEMSATVIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.