Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30363
Title: Khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm dưới góc độ của tội phạm học
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tội phạm
Tội phạm học
Abstract: Khái niệm tội phạm dưới góc độ tội phạm học. Khái niệm tội phạm và quan hệ của nó với khái niệm tội phạm dưới góc độ tội phạm học
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 73 - 79,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 6(230)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 73_KHAINIEMTOIPHAM_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.