Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30372
Title: Quan niệm về pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán ở một số nước trên thế giới và những gợi mở cho Việt Nam
Authors: Tạ Thanh Bình
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Quan niệm về pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán. Pháp luật điều chỉnh hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam và một số đề xuất.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 46-50,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 7(231)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46_QUANNIEM_TC_THANG7_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.