Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30377
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong bộ luật hình sự năm 1999
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật hình sự
Bộ luật hình sự
Abstract: Trong thực tiễn tiến hành hoạt động tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền đang tồn tại nhiều quan điểm khác nhau trên cả phương diện lý luận và thực tiễn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác (Điều 104 BLHS). Những quan điểm khác nhau xuất phát từ nhiều lý do từ đó dẫn đến tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc xét xử diễn ra ở nhiều cấp đối với loại tội phạm này chiếm tỷ lệ cao hơn so với loại tội phạm khác. Để loại bỏ những nguyên nhân trên, và trong điều kiện hiện nay tiến hành đề xuất một số kiến nghị
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 77-82,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 7(231)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 77_MOTSOVANDE_TC_THANG7_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.