Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30380
Title: Một số điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X
Authors: Phan Trung Lý
Keywords: Luật bầu cử
Đại biểu Quốc hội
Quyền bầu cử
Quyền ứng cử
Vận động bầu cử
Abstract: Những sửa đổi, bổ sung trong Luật bầu bầu cử đại biểu Quốc hội: Về quyền bầu cử, ứng cử; Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; Tổng số đại biểu Quốc hội và cách phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội; Về các tổ chức phụ trách bầu cử; Ứng cử và hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; Về tuyên truyền vận động bầu cử -- Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội X
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 23-29, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 1(117)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23_MOTSODIEMMOICUALUATBAUCU_TC_SO1_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 950,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.