Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30401
Title: Thời hiệu xử lý kỉ luật cán bộ, công chức
Authors: Bùi Thị Đào
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Xử lý kỷ luật
Công chức
Cán bộ
Abstract: Thời điểm bắt đầu tính thời hiệu xử lý kỷ luật là thời điểm nào? Thời hiệu xử lý kỉ luật được quy định ở khoản 1 điều 9 nghị định 35 thực chất là gì? Vấn đề thời hiệu xử lí kỉ luật đúng nghĩa được xem xét như thế nào? Cần phải sửa đổi điều 9 nghị định 35 như thế nào?
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 45-47,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 9(233)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_THOIHIEU_TC_THANG7_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 900,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.