Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30413
Title: Quá trình phân định biển Việt Nam – Thái Lan
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Luật biển
Pháp luật Việt Nam
Pháp luật Thái Lan
Hiệp định phân định biển
Abstract: Quá trình tranh chấp và lập luận pháp lý của các bên – Quá trình đàm phán giải quyết tranh chấp – Hiệp định phân định biển Việt Nam – Thái Lan và ý nghĩa của nó.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 45-52, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 1(117)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_QUATRINHPHANDINHBIEN_TC_SO1_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.