Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30415
Title: Nhiệm vụ cải cách tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
Authors: Hà Thị Mai Hiên
Authors: Hà Thị Mai Hiên
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Cải cách tư pháp
Nhà nước pháp quyền
Việt Nam
Abstract: Quyền lực tư pháp trong dòng chảy của dân chủ và nhà nước pháp quyền. Quyền lực tư pháp trong cơ chế quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Xây dựng nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đường lối của Đại hội X về cải cách tư pháp
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 27-35,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 10(234)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27_NHIEMVUCAICACH_TC_THANG10_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 490,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.