Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30424
Title: Vài kinh nghiệm qua thực tiễn giải quyết “Điểm nóng” Đồng Văn, tỉnh Hà Nam
Authors: Nguyễn Thanh Bình
Phạm Thường Khanh
Keywords: Hành vi vi phạm pháp luật
Vận động quần chúng
Biện pháp nghiệp vụ
Công an tỉnh
Abstract: Qua quá trình giải quyết điểm nóng Đồng Văn, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau: Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đồng thời triệt để thi hành các chỉ thị của Giám đốc công an tỉnh – Coi việc vận động quần chúng là phương pháp cơ bản để giải quyết điểm nóng và thường xuyên làm tốt công tác vận động quần chúng – Linh hoạt sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 53-58, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 1(117)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_VAIKINHNGHIEMQUATHUCTIEN_TC_SO1_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 882,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.