Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30441
Title: Một số xu hướng và giá trị chung về cải cách tư pháp của các nước trên thế giới gợi mở đối với Việt Nam trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 49-NA/TW của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp
Authors: Nguyễn Văn Quyền
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Cải cách tư pháp
Chiến lược
Abstract: Tòa án nhân dân là biểu tượng công lý của quốc gia và là nơi công chúng gửi gắm niềm tin vào tính nghiêm minh của pháp luật. Tăng cường và đảm bảo tính độc lập của tòa án và công việc xét xử của thẩm phán. Tăng cường phối hợp nhưng cần bảo đảm tính độc lập của các hoạt động điều tra truy tố. Đề cao vai trò luật sư và tính công khai, minh bạch và dễ tiếp cận trong hoạt động tư pháp. Cải cách tư pháp trên quan điểm linh hoạt, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và phù hợp với thông lệ quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa...
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 12-14,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 12(236)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_MOTSOXUHUONG_TC_THANG12_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 888,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.