Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30443
Title: Sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề kế thừa và phát triển những giá trị pháp luật truyền thống của dân tộc Việt Nam trong điều kiện đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Động
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Pháp luật truyền thống
Hội nhập quốc tế
Lịch sử nhà nước và pháp luật
Abstract: Lý do 1: Xuât phát từ những bất cập trong nhận thức tư tưởng về kế thừa và phát triển những giá trị pháp luật truyền thống Việt Nam, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Lý do 2:Xuất phát từ những hạn chế trong nghiên cứu lý luận khoa học, trong điều kiện đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Lý do 3: Xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định đúng và phân tích, đánh giá khách quan những giá thị đích thực của dân tộc....
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 25-30,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 12(236)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25_SUCANTHIET_TC_THANG12_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.