Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30444
Title: Kế thừa những giá trị trong tư tưởng về nhà nước của Lê Thánh Tông
Authors: Nguyễn Thị Việt Hương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Giá trị tư tưởng
Abstract: Tư tưởng về xây dựng nhà nước quân chủ tập quyền quan liêu phong kiến. Tư tưởng của Thánh Tông về trách nhiệm của nhà nước đối với nhân dân. Tư tưởng của Thánh Tông về vai trò, trách nhiệm, tiêu chuẩn của đội ngũ quan lại. Tư tưởng của Thánh Tông vê xây dựng nhà nước độc lập, thống nhất trên cơ sở bảo toàn và mở rộng lãnh thổ
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 31-42,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 12(236)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31_KETHUA_TC_THANG12_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.