Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30445
Title: Về một hướng tiếp cận bảo hộ phần mềm máy tính
Authors: Nguyễn Như Hà
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Phần mềm máy tính
Abstract: Khởi phát ý tưởng về phần mềm. Thiết kế cấu trúc hệ thống. Thiết kế kiểu dữ liệu trừu tượng. Chương trình máy tính.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 43-46,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 12(236)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43_VEMOTHUONG_TC_THANG12_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 988,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.