Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30450
Title: Không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội trong tố tụng hình sự
Authors: Vũ Văn Nhiệm
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tội phạm
Tố tụng hình sự
Abstract: Đưa ra một bức tranh tương đối khái quát và toàn diện về nguồn gốc, quá trình tranh luận giữa tính hợp lý hay không hợp lý của nguyên tắc suy đoán vô tội(và suy đoán có tội), cũng như sự phát triển của pháp luật của nước ta và một số nước về áp dụng nguyên tắc này
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2007
Issue Date: 2007
Type: 2007
Format: tr. 63-68,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2007. Số 12(236)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 63_KHONGDELOT_TC_THANG12_NAM2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.