Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30488
Title: Pháp luật hóa những giá trị luật tục dân tộc Chăm- Một giải pháp vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương tỉnh Ninh Thuận hiện nay
Authors: Trương Tiến Hưng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật tục
Chăm
Luật tục dân tộc
Chính quyền địa phương
Ninh Thuận
Abstract: Trong bài viết này, giá trị của luật tục dân tộc Chăm được xem xét theo các khía cạnh: một là, giá trị về đạo đức, nhân văn của luật tục dân tộc Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Hai là, giá trị về văn hóa, nghệ thuật của luật tục dân tộc Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Ba là, giá trị về quản lý cộng đồng, quản lý tài nguyên thiên nhiên của luật tục dân tộc Chăm
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 21-27,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 3(239)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_PHAPLUATHOA_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.