Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30490
Title: Tập quán quản lý và phân phối ruộng đất của làng xã và các chính sách ruộng đất trong lịch sử Việt Nam
Authors: Vũ Minh Giang
Keywords: Luật đất đai
Quản lý rộng đất
Phân phối ruộng đất
Chính sách ruộng đất
Làng xã
Tập tục làng xã
Abstract: Tập tục quản lý và phân phối ruộng đất công: Sau khi phân chia ruộng, đất thành những suất đều nhau về số lượng nhưng chất lượng tốt, xấu không giống nhau, mọi gia đình lần lượt nhận số suất tương ứng với số nhân khẩu của mình theo trật tự do làng quy định; Khi chia thành các suất, hội đồng cố gắng phân chia đồng đều về chất lượng; Người ta không chia vụn ruộng đất ra mà phân chia thành các suất rộng giống như cách thứ nhất và cũng lập danh sách; Khi phân chia, theo sự thống nhất trong hội đồng, người ta có sự bù trừ giữa số lượng và chất lượng ruộng đất; Người ta phân chia thành các suất ruộng bằng nhau về diện tích nhưng không lưu ý đến chất lượng rồi các gia đình nhận ruộng bằng cách bốc thăm -- Chính sách ruộng đất của Nhà nước trong lịch sử Việt Nam: Quyền sở hữu tối cao về ruộng đất của Nhà nước; Thiết chế ruộng đất tư hữu ở Việt Nam.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 12-17, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 1(80)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_TAPQUANQUANLYVAPHANPHOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 985,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.