Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30492
Title: Học thuyết phân chia quyền lực – sự áp dụng trong các tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước ở một số nước
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Học thuyết phân chia quyền lực
Chính thể đại nghị
Mô hình chính thể lưỡng tính
Luật hiến pháp
Abstract: Sự áp dụng học thuyết phân chia quyền lực trong chính thể cộng hòa tổng thống – Sự áp dụng học thuyết phân chia quyền lực trong chính thể đại nghị -- Sự áp dụng học thuyết phân chia quyền lực trong mô hình chính thể lưỡng tính
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 35-43, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 2(118)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_HOCTHUYETPHANCHIAQUYENLUC_TC_SO2_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.