Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30496
Title: Những yêu cầu và mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật thuế
Luật tài chính
Abstract: Xây dựng hệ thống pháp luật thuế nhằm giữ vững vị trí nguồn thu từ thuế trong kết cấu ngân sách nhà nước. Tuân thủ nguyên tắc chung của pháp luật thuế. Đảm bảo mức độ tương thích của hệ thống pháp luật thuế của Việt Nam với các điều ước mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Đảm bảo thực hiên đường lối phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, trung lập của các loại thuế
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 63-70,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 3(239)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 63_NHUNGYEUCAU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.