Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30508
Title: Một số vấn đề về xây dựng khung pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Khung pháp luật
An sinh xã hội
Abstract: Pháp luật ASXH là hệ thoonssg các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong việc bảo vệ cuộc sống của các thành viên xã hội thông qua các biện pháp công bằng nhằm chống lại các rủi ro xã hội, đảm bảo thu nhập, sức khỏe và các điều kiện sinh sống thiết yếu khác cho các thành viên xã hội. Với nội dung chủ yếu là các chế độ bảo vệ được tổ chức thực hiện bởi nhà nước, các tổ chức, các nhân.... áp dụng với mọi thành viên xã hội khi gặp biến cố rủi ro, pháp luật ASXH vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đảm bảo cuộc sống và an toàn cho người dân
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 61-66,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 4(240)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61_MOTSOVANDE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.