Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30537
Title: Sự hình thành và phát triển các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam (phần chung) từ năm 1945 đến nay
Authors: Lê Cảm
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quy phạm pháp luật
Luật hình sự
Abstract: Sự hình thành các quy phạm phần chung pháp luật hình sự chưa phapr điển hóa ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong thời kỳ thứ nhất-10 năm từ sau cách mạng tháng tám đến khi cấm hoàn toàn áp dụng các đạo luật hình sự cũ (1945-4955). Sự phát triển của các quy phạm phần chung pháp luật hình sự chưa phát điển hóa trong thời kỳ thứ hai- 30 năm tiếp theo từ sau khi cấm hoàn toàn việc áp dụng các đạo luật hình sự cũ đến trước khi thông qua bộ luật hình sự đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất (1955-1985). Sự phát triển tiếp tục của các quy phạm phần chung PLHS đã được pháp điển hóa trong thời kỳ thứ ba- từ sau khi thông qua BLHS đầu tiên (năm 1985) của nước Việt Nam thống nhất đến nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 59-69,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 6(242)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59_SUHINHTHANHVAPHATTRIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.