Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30543
Title: Truyền thống chính trị- pháp lý làng xã và khả năng thích ứng trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Việt Hương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Truyền thống chính trị
Pháp lý làng
Nhà nước pháp quyền
Việt Nam
Abstract: Thiết kế làng xã cổ truyền và đinh vị các yếu tố truyền thống. Kế thừa và hóa giải truyền thống làng xã trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 30-39,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 1(249)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_TRUYENTHONGCHINHTRI_TC_SO1_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.