Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30562
Title: Đi tìm một giải pháp cho cuộc tranh chấp tại biển Đông
Authors: Hoàng Việt
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Abstract: Tầm quan trọng của biển đông. Yêu sách của các bên và diễn biến cuộc tranh chấp. Đề xuất các giải pháp
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 61-73,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 2(250)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61_DITIMMOTGIAIPHAP_TC_SO2_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.