Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30572
Title: Cơ quan công tố Nhật Bản và những kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình Viện công tố ở nước ta hiện nay
Authors: Trần Văn Nam
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Cơ quan công tố
Nhật Bàn
Viện công tố
Việt Nam
Abstract: Qua nghiên cứu vị trí, tổ chức và hoạt động, chức năng nhiệm vụ của cơ quan công tố Nhật Bản, rút ra một số nội dung và đồng thời có thể xem xét vận dụng trong việc xây dựng mô hình Viện công tố đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nước ta hiện nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 28-32,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 3(251)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28_COQUANCONGTONHATBAN_TC_SO3_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.