Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30600
Title: Về các yếu tố phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước
Authors: Trần Thái Dương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Nhà nước
Bồi thường
Abstract: Thiệt hại đối với cá nhân, tổ chức. Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và thiệt hại. Lỗi của người thi hành công vụ
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 44-50,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 5(253)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44_VECACYEUTOPHATSINH_TC_SO5_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.