Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30610
Title: Một số ý kiến về xây dựng báo cáo thẩm tra dự án luật, pháp lệnh
Authors: Nguyễn Quang Minh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Dự án luật
Pháp lệnh
Abstract: Khái niệm báo cáo thẩm tra. Hình thức báo cáo thẩm tra. Phương thức thẩm tra. Phạm vi và nội dung báo cáo thẩm tra. Chủ thể và trách nhiệm của chủ thể thẩm tra. Kiến nghị
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Format: tr. 9-16,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 6(254)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_MOTSOYKIENVEXAYDUNG_TC_SO6_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.