Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30645
Title: Vấn đề" người có tài sản bán đấu giá" và "người bán đấu giá tài sản" trong pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam
Authors: Đặng Thị Bích Liễu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quyền sử dụng đất
Luật đất đai
Abstract: Ở nước ta hiện nay, các quan hệ pháp luật đất đai nói chung và quan hệ pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng bị chi phối mạnh mẽ bởi chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, nhà nước thực hiện quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất bằng nhiều hình thức pháp lý khác nhau. Đấu giá quyền sử dụng đất là một trong các hình thức pháp lý để nhà nước thực hiện giao đất và cho thuê đất. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định bên chủ thể tổ chức đấu giá trong quan hệ pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 57-62,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 2(262)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_VANDENGUOICOTAISANBANDAUGIA_TC_SO2_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.