Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30732
Title: Công chứng bản sao: hiện trạng và giải pháp
Authors: Đặng Văn Khanh
Authors: Đặng Văn Khanh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Công chứng
Thủ tục hành chính
Abstract: Khái quát hiện trạng công chứng bản sao của nước ta trong các năm 1995-1997 tại một số Phòng công chứng Nhà nước. Trình bày một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải của việc công chứng bản sao. Đưa ra những đề xuất nhằm cải thiện tình trạng quá tải của việc công chứng bản sao tại các Phòng công chứng Nhà nước
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 26-33, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 8(124)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26_CONGCHUNGBANSAO_TC_SO8_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.