Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30750
Title: Vai trò của nhà nước trong trật tự kinh tế thị trường Việt Nam
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Kinh tế thị trường
Pháp luật Việt Nam
Luật Hiến pháp
Nhà nước
Abstract: Tổng quan một số vấn đề lý luận về vai trò của nhà nước trong mô hình trật tự kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nêu và phân tích 3 đặc điểm của nền kinh tế thị trường Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa qui định tính chất vai trò kinh tế của nhà nước. Phân tích một số vai trò của nhà nướcđối với các quá trình kinh tế tại Việt Nam. Rút ra một số bài học kinh nghiệm về sự quản lý vĩ mô nền kinh tế của nhà nước từ thực tiễn cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực và ở châu Á.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 11-19, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 10(126)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_VAITROCUANHANUOC_TC_SO10_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.