Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30825
Title: Vị trí của Tư pháp quốc tế trong đời sống xã hội
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Pháp luật
Tư pháp quốc tế
Abstract: Tìm hiểu về tư pháp quốc tế và giới thiệu sự tác động của các yếu tố đời sống tới tư pháp quốc tế. Nghiên cứu vai trò của tư pháp quốc tế trong đời sống xã hội.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 30-37, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 5(133)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_VITRICUATUPHAPQUOCTE_TC_SO5_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.