Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30835
Title: Bổ sung, thay đổi và rút kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm
Authors: Nguyễn Đức Mai
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật tố tụng hình sự
Kháng nghị phúc thẩm
Abstract: Electronic Resources
Nêu lên hiện tượng các chủ thể có quyền kháng cáo hoặc kháng nghị có thể bổ sung, thay đối các nội dung kháng cáo, kháng nghị cả về tội danh, điều luật và hình phạt mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo cũng như các quyết định khác của bản án sơ thẩm. Trình bày các quan điểm khác nhau việc những người kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa và ở tại phiên tòa phúc thẩm. Rút ra một số kết luận về việc bổ sung, thay đổi và rút kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. Kiến nghị một số ý kiến nhằm áp dụng đúng đắn và thống nhất các quy định về việc bổ sung, thay đổi và rút kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 21-26, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 6(134)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_BOSUNGTHAYDOIVARUT_TC_SO6_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.