Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30842
Title: Quyền lực chính trị và vấn đề thực hiện quyền lực chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Authors: Nguyễn Xuân Tế
Keywords: Nhà nước pháp luật
Khoa học chính trị
Quyền lực chính trị
Abstract: Tìm hiểu khái niệm Quyền lực. Tiến hành nghiên cứu đặc điểm cơ bản của Quyền lực chính trị. Phân tích đặc điểm nổi bật của Quyền lực Nhà nước. trình bày thực trạng quyền lực chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đề xuất một số ý kiến về nội dung cơ bản của Quyền lực chính trị nhằm củng cố và hoàn thiện sức mạnh chính trị tổng hợp dân tộc, quốc gia. Nêu lên những đặc trưng của Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 20-29, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 7(135)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20_QUYENLUCCHINHTRI_TC_SO7_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.