Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30853
Title: Luật quốc tịch Việt Nam của thời kỳ mới
Authors: Nguyễn Hữu Tráng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật quốc tịch
Abstract: Giới thiệu về Luật quốc tịch Việt Nam (28/6/1988). Nghiên cứu chính sách quốc tịch trong Luật quốc tịch năm 1998 phù hợp với chủ trương của Đảng về một Nhà nước Việt Nam “của dân, do dân và vì dân”: cơ sở xác định quốc tịch Việt Nam, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài…
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 54-61, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 9(137)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54_LUATQUOCTICHVIETNAM_TC_SO8_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.