Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30919
Title: Tội phạm ẩn tự nhiên có lý do ẩn từ phía bị hại
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tội phạm học
Tội phạm ẩn tự nhiên
Abstract: Electronic Resources
Trình bày về vấn đề tội phạm ẩn “tự nhiên” có lý do ẩn từ phía người bị hại. Tiến hành nghiên cứu về tội phạm ẩn “tự nhiên” có lý do ẩn từ phía cơ quan bị hại
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 39-45, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 4(144)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39_TOIPHAMANTUNHIEN_TC_SO4_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 924,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.