Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30926
Title: Bàn về hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp
Authors: Nguyễn Hoài Nam
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Quốc hội
Kỳ họp Quốc hội
Abstract: Electronic Resources
Hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – một trong những phương thức giám sát của Quốc hội – Đối tượng chịu sự giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Nội dung hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Các hình thức giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp – Một số kiến nghị về hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 18-29, .pdf
Source: Nhà nướ và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 5(145)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_BANVEHOATDONGGIAMSAT_TC_SO5_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.