Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30935
Title: Về các điều kiện công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài
Authors: Nguyễn Trung Tín
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Kinh tế
Trọng tài kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Trình bày và phân tích 5 điều kiện công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài: điều kiện về thỏa thuận trọng tài; điều kiện để từ chối và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài là việc chọn trọng tài viên; điều kiện để từ chối công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài là trường hợp định của trọng tài vượt ra ngoài khuôn khổ đơn yêu cầu của trọng tài; điều kiện không công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài là trường hợp khi thành phần trọng tài hoặc thủ tục xét xử trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc không phù hợp với pháp luật quốc gia nơi tiến hành việc xét xử; điều kiện công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài là quyết định của trọng tài chưa có hiệu lực bắt buộc đối với các bên; quyết định của trọng tài đã bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi quyết định đã được tuyên hoặc của nước có pháp luật đã được áp dụng hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 30-40, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 6(146)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_VECACDIEUKIENCONGNHAN_TC_SO6_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.