Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31029
Title: Nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn Thị Việt Hương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Lịch sử nhà nước pháp luật
Abstract: Electronic Resources
Khảo sát thực trạng nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam: các loại hình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu. Trình bày những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong thực tiễn nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Đưa ra một số định hướng cơ bản khi tiến hành nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 26-34, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 3(155)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26_NGHIENCUULICHSU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.