Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31030
Title: Vấn đề hiệu quả pháp luật
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Pháp luật
Lý luận pháp Luật
Abstract: Electronic Resources
Tìm hiểu khái niệm về hiệu quả pháp luật trong lý luận và pháp luật. Trình bày một số cách tiếp cận và đánh giá hiệu quả pháp luật để làm sáng tỏ vấn đề hiệu quả pháp luật. Kiến nghị những biện pháp cơ bản nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả pháp luật ở nước ta trong điều kiện hiện nay
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 35-41, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 3(155)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_VANDEHIEUQUA_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.