Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31068
Title: Hệ quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng trong pháp luật các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Lê Trường Sơn
Keywords: Hệ quả pháp lý
Tiền hợp đồng
Luật hợp đồng
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Thông tin tiền hợp đồng có vai trò rất quan trọng đối với các bên trong việc tạo lập hợp đồng. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng luôn là một trong những nội dung quan trọng của pháp luật hợp đồng của các quốc gia. Cùng với việc ghi nhận nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng, pháp luật của các quốc gia còn quy định các hệ quả pháp lý do việc vi phạm nghĩa vụ này. Bài viết khái quát việc ghi nhận hệ quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng trong các hệ thống pháp luật, kết hợp với phân tích, so sánh với pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một số đề xuất hoàn thiện các quy định trong Bộ luật dân sự
Publisher: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law)
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 18-25, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý (Legal Sciences Journal). Năm 2014. Số 06(85)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18_HEQUAPHAPLY_TC_KHPL_SO6_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.