Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31080
Title: Bản chất của tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế
Authors: Phạm Trí Hùng
Authors: Phạm Trí Hùng
Keywords: Tập trung kinh tế
Kiểm soát tập trung kinh tế
Abstract: Bài viết này phân tích bản chất của tập trung kinh tế, bản chất của kiểm soát tập trung kinh tế, từ đó đưa ra một số đề xuất để hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật cạnh tranh Việt Nam
Publisher: Trường Đại học Luật tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city University of Law)
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 19-23 . pdf
Source: Tạp chí Khoa học pháp lý (Legal sciences journal). Năm 2014. Số 05(84)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_BANCHATCUATAPTRUNG_TC_KHPL_SO5_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 899,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.