Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31082
Title: Mô hình tư pháp người chưa thành niên theo định hướng của Liên hợp quốc
Authors: Lê Huỳnh Tấn Duy
Keywords: Mô hình tư pháp
Người chưa thành niên
Liên hợp quốc
Abstract: Tư pháp người chưa thành niên là một trong những vấn đề được Liên hợp quốc rất chú trọng và quan tâm. Bài viết trình bày lịch sử hình thành và phân tích những yếu tố cấu thành mô hình tư pháp người chưa thành niên của LHQ bao gồm: khung pháp lý, cơ quan, người tiến hành tố tụng, dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa tội phạm và xử lý người chưa thành niên phạm tội.
Publisher: Trường Đại học Luật tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh city University of Law)
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 33-40 . pdf
Source: Tạp chí Khoa học pháp lý (Legal sciences journal). Năm 2014. Số 05(84)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33_MOHINHTUPHAP_TC_KHPL_SO5_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.