Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31125
Title: Cụ thể hóa các quy định về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật tố tụng hình sự
Authors: Trường Vĩnh Xuân
Keywords: Quyền con người
Hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Bộ luật tố tụng hình sự
Abstract: Trình bày cơ sở hiến định -- Một số kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan đến quyền con người: Xây dựng và hoàn thiện các thủ tục tố tụng hình sự phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm những nguyên tắc của luật quốc tế về tôn trọng quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, không để xảy ra oan sai; pháp luật về tố tụng hình sự cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các chủ thể tố tụng trên cơ sở Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện thủ tục tố tụng hình sự phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo sự công bằng, bình đẳng thực sự giữa các bên (bên bộc tội và bên ngỡ tội) trong suốt quá trình tìm ra sự thật của vụ án
Publisher: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 21-24, .pdf
Source: Tạp chí Kiểm sát. Năm 2014. Số 23(Tháng 12)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_CUTHEHOACACQUYDINH_TC_KS_SO23_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 664,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.