Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31183
Title: Hiến pháp mới: Cơ hội và thách thức cải cách thể chế nhà nước
Authors: Vũ Công Giao
Authors: Vũ Công Giao
Keywords: Hiến pháp
Cải cách thể chế nhà nước
Quyền con người
Quyền công dân
Abstract: Những cơ hội: Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; Thúc đẩy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Cải cách khuân khổ về quản trị quốc gia; Hoàn thiện khuân khổ hiến định về quyền con người, quyền công dân -- Những thách thức: Thách thức với việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; Thách thức với việc thúc đẩy nhà nước pháp quyền; Thách thức với việc cải cách khuân khổ về quản trị quốc gia; Thách thức với việc bảo đảm các quyền con người, quyền công dân.
Publisher: Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 11-15, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014, Số 16(272). Kỳ 2-Tháng 08
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_HIENPHAPMOICOHOI_TC_NCLP_SO16_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 991,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.