Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31204
Title: Kiến nghị sửa đổi chế định phạm tội có tổ chức trong Bộ Luật hình sự
Authors: Nguyễn Hà Thanh
Authors: Nguyễn Hà Thanh
Keywords: Bộ Luật hình sự
Phạm tội có tổ chức
Chế định pháp luật
Sửa đổi pháp luật
Abstract: Trong giai đoạn hiện nay, với sự biến động có tính chiều sâu của tội phạm, các loại hình tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi, có tính tổ chức chặt chẽ thì vấn đề sửa đổi những quy định của pháp luật hình sự, trong đó có chế định phạm tội có tổ chức không còn phù hợp với thực tiễn cần được đặt ra. Việc Bộ luật hình sự năm 1999 kế thừa toàn bộ nội dung chế định phạm tội có tổ chức của Bộ Luật hình sự năm 1985 chưa thực sự phản ánh được thực tế phát triển của tình hình phạm tội có tổ chức. Hiện nay, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự năm 1999 đang được xây dựng là một cơ hội tốt để xem xét và nghiên cứu sửa đổi chế định phạm tội có tổ chức. Bài viết phân tích một số điểm bất cập của chế định phạm tội có tổ chức và kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định này.
Publisher: Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 32-34, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014, Số 18(274). Kỳ 2-Tháng 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32_KIENNGHISUADOICHEDINH_TC_NCLP_SO18_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 805,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.