Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31242
Title: Một số kiến nghị, đề xuất sửa đổi Luật ngân sách nhà nước năm 2002
Authors: Trần Văn Tân
Authors: Trần Văn Tân
Keywords: Luật ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Bài viết đề xuất một số nội dung cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2002: Về mối quan hệ giữa các cấp ngân sách, giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp; về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi; về dự toán ngân sách; về chấp hành ngân sách; khắc phục tính lồng nghép trong hệ thống ngân sách nhà nước; trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan sử dụng ngân sách; về kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách; xác định rõ hơn phạm vi ngân sách nhà nước
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 42-46, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 21(277). Kỳ 1 - Tháng 11
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 42_MOTSOKIENNGHI_TC_NCLP_SO21_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.