Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31247
Title: Luận cứ về bầu cử trong Hiến pháp năm 2013
Authors: Phan Trọng Hào
Authors: Phan Trọng Hào
Keywords: Luận cứ
Bầu cử
Hiếp pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Trong nhà nước dân chủ, bầu cử được tiến hành để xác định quyền cho những người đại diện nắm giữ những cương vị chính trị. Một vấn đề quan trọng của Hiến pháp là quy định việc nhân dân lựa chọn (bằng cách bầu) đại diện của mình để giữ những chức danh nhà nước ở trung ương và địa phương - cơ sở để cho rằng, nhà nước được nhân dân trao quyền và nhà nước thực hiện quyền lực chừng nào nhân dân còn tín nhiệm. Như vậy, bầu cử là phương thức được sử dụng để quyền lực nhà nước thiết lập ra bởi nhân dân. Vì thế, việc phản ánh trung ý chí của nhân dân là vấn đề cốt lõi của mọi cuộc bầu cử. Bài viết này trình bày về vai trò của bầu cử và luận cứ về bầu cử trong Hiến pháp năm 2013
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 3-10, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 22(278). Kỳ 2 - Tháng 11
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_LUANCUVEBAUCU_TC_NCLP_SO22_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.