Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31256
Title: Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 và việc xây dựng luật về hoạt động của Chủ tịch nước
Authors: Cao Vũ Minh
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Chế định
Chủ tịch nước
Xây dựng pháp luật
Hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Hiến pháp năm 2013 được thông qua là sự kiện chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong lịch sử lập hiến nước ta. Với đặc điểm thể chế chính trị và mô hình tổ chức bộ máy nhà nước của Việt Nam thì chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 đã có những thay đổi tích cực, hợp lý. Bài viết phân tích một số điểm tiến bộ về chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 201, đồng thời đề xuất một số kiến nghị trong việc xây dựng luật về hoạt động của Chủ tịch nước.
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 3-11, 28, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 23(279). Kỳ 1 - Tháng 12
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_CHEDINHCHUTICHNUOC_TC_NCLP_SO23_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.