Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/31266
Title: Những chế định mới về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013
Authors: Hoàng Văn Nghĩa
Authors: Hoàng Văn Nghĩa
Keywords: Quyền con người
Hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Hiến pháp năm 2013 đã đặt nền móng cho thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước ta. So với các bản Hiến pháp trước đây, đặc biệt là Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có những phát triển mới trong chế định về quyền con người: Sự thay đổi về tên Chương chế định về quyền con người; Chương quyền con người, quyền công dân được đưa lên Chương 2 trong Hiến pháp năm 2013; về sự mở rộng nội hàm, chủ thể của các quyền con người; khẳng định nhân phẩm là quyền bất khả xâm phạm của mọi người; Hiến pháp năm 2003 đã bổ sung một số quyền mới, phản ánh xu hướng hội nhập và phát triển của nước ta; việc bổ sung nguyên tắc hiến định về giới hạn quyền hay khi nào quyền con người có thể bị hạn chế; Hiến pháp đã khẳng định việc tôn trọng các quyền và tự do của mỗi người phải trong mối quan hệ với việc tôn trọng quyền và tự do của người khác; Hiến pháp năm 2013 nhấn mạnh đến vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo quyền con người; Hiến pháp năm 2013 đã hiến định các thiết chế độc lập nhằm tăng cường các cơ chế thực hiện quyền con người.
Publisher: Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 8-14, .pdf
Source: Nghiên cứu lập pháp. Năm 2014. Số 24(280). Kỳ 2 - Tháng 12
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8_NHUNGCHEDINHMOI_TC_NCLP_SO24_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.