Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31311
Title: Đổi mới quản trị địa phương ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Hoàng Mai
Keywords: Quản trị địa phương
Chính quyền địa phương
Hội nhập quốc tế
Abstract: Bối cảnh toàn cầu hóa và những thách thức đối với quản trị đại phương Việt Nam -- Giải pháp đổi mới QTĐP ở Việt Nam
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr.16-21 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2014. Số 12(227)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_DOIMOIQUANTRI_TC_QLNN_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 878,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.