Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31353
Title: Phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay
Authors: Nguyễn Năng Nam
Keywords: Du lịch làng nghề
Du lịch
Abstract: Phân tích những tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch làng nghề, bài viết tâp trung vào các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam trong xu thế mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 72-76, .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 1(228)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 72_PHATTRIENDULICH_TC_QLNN_SO228_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 833,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.