Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31370
Title: Phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020
Authors: Đặng Xuân Hoan
Keywords: Nguồn nhân lực
Phát triển nhân lực
Việt Nam
Abstract: Yêu cầu đối với phát triển nhân lực Việt Nam hiện nay -- Về thực trạng nhân lực Việt Nam -- Hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của nhân lực Việt Nam -- Một số định hướng và giải pháp cho giai đoạn 2015-2020
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr.32-37 , .pdf
Source: Quản lý nhà nước. Năm 2015. Số 2(229)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32_PHATTRIENNHANLUCVIETNAM_TC_QLNN_SO229_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 940,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.